JUDr. Daniela Komorová

Domov Profil Zameranie Referencie
 

Oblasti, v ktorých poskytujeme právne služby:

 

Okrem obchodných spoločností, ktoré sú naším klientmi a ktoré zastupujeme , poskytujeme právnu pomoc aj občanom fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám , ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť a to :

 • právne poradenstvo

 • spisovanie zmlúv a iných právnych úkonov

 • mimosúdne vysporiadanie vecí a nárokov klientov

 • zastupovanie v súdnom, exekučnom, konkurznom, dedičskom konaní , v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy a samosprávy a inými právnymi subjektami

 • vykonávanie právnych rozborov


V rámci výkonu advokácie poskytujeme právnu pomoc najmä:

Občianske právo :

 • ochrana osobnosti

 • záväzkové právo

 • náhrada škody

 • sporová a nesporová agenda

 • dedenie

 • vecné práva

 • dedičské právo

 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a podielového spoluvlastníctva

 • zodpovednosť za škodu a iné zodpovednostné vzťahy

 • bytové právo


Obchodné právo

 • zakladanie obchodných spoločnosti vrátane neskorších zmien

 • príprava valných zhromaždení

 • príprava alebo pripomienkovanie a posudzovanie obchodných zmlúv

 • právne rozbory

 • vymáhanie pohľadávok a iných nárokov klientov

 • záväzkové právo

 • vykonávanie likvidácie spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.

 • zastupovanie obchodných spoločnosti v sporoch na strane žalobu alebo žalovaného

 • nekalosúťažné konanie


Konkurzné právo :

 • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu

 • poskytovanie poradenstva veriteľom a dlžníkom v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach

 • zastupovanie v incidenčných a exindačných sporoch

 • výkon činnosti správcu ako komplementár správcovskej spoločnosti

 • výkon činnosti reštrukturalizačného správcu a dozorného správcu ako komplementár správcovskej spoločnosti

 • právne rozbory, porady a konzultácie  súvisiace  konkurzným právom, možnosti riešenia platobnej neschopnosti v rámci insolvenčného práva

 • podávanie prihlášok do konkurzného a reštrukturalizačného konania

 • zastupovanie v konkurznom konaní


Pracovné právo :

 • otázky súvisiace so vznikom, zmenou a ukončením pracovného pomeru

 • posudzovanie pracovných zmlúv a iných zmlúv pracovnoprávneho charakteru

 • zastupovanie zamestnancova a zamestnávateľov v súdnom konaní

 • uplatňovanie nárokov z neplatného rozviazania pracovného pomeru

 • náhrada škody

 • uplatňovanie nárokov zamestnancov z titulu pracovného úrazu a choroby z povolaniaSprávne právo

 • zastupovanie účastníkov v správnom konaní

 • opravné prostriedky voči rozhodnutia správnych orgánov

 • zastupovanie v správnom súdnictve

 • stavebné konanie, územné konanie a pod.


Trestné konanie

v spolupráci s JUDr. Tomášom Rosinom, advokátom so sídlom Kukučínova 20 , B. Bystrica

 • obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní

 • právne poradenstvo v trestnom práve hmotnom a procesnom

 • podávanie trestných oznámení a návrhov na začatie trestného stíhania

 • opravné prostriedky v trestnom a priestupkovom konaní


Pozemkové právo a právo k nehnuteľnostiam

v spolupráci s JUDr,. Zuzanou Falisovou a JUDr. Ivetou Škvarkovou

 • majetkoprávne vyporiadanie nehnuteľností

 • a ďalšie

 
 
   
Dusan Kasan/2010
Domov Profil Zameranie Referencie